Category archives: BlogBG

  • Gdybym miała podzielić badaczy myśli Kuzańczyka na dwie grupy, w jednej znaleźliby się ci, których interesuje to, co nowe, w drugiej ci, którzy szukają tego, co stare. Pierwsza grupa to badacze, którzy historię filozofii widzą jako zbiór pewnych problemów, podejmowanych wciąż na nowo przez różnych... [read more]
  • Rudolf Haubst pisał, że chrystologia Kuzańczyka przewyższa nie tylko koncepcje z czasów autora, ale też niemal wszystkich współczesnych teologów. Rzeczywiście, Mikołaj z Kuzy w oryginalny sposób zastanawia się nad problemami wcielenia i odkupienia, rozważa udział Słowa w stworzeniu, widzi w Chrystus... [read more]
  • Kuzańczykowa nauka o człowieku koncentruje się wokół pojęcia mens – umysł. Ten termin pojawia się zresztą w tytule dzieła, które szczególnie dokładnie rozwija problematykę antropologiczną, czyli Idiota de mente. Mikołaj z Kuzy przypisuje pojęciu umysłu podwójne znaczenie. Po pierwsze, może ono oznac... [read more]
  • Metafory w pismach Kuzańczyka są dość liczne i odwołują się do codziennych doświadczeń. Umieszczenie zwykłych, powszednich spraw w kontekście metafizycznym czy epistemologicznym powoduje jednak wrażenie oryginalności i niespodzianki. W tekstach Mikołaja z Kuzy rzeczy duchowe są bowiem porównywane do... [read more]
  • Jedenastego listopada 1444 roku Mikołaj z Kuzy przemawiał do bogatych mieszkańców Moguncji, stawiając im za wzór św. Marcina, patrona miasta, niezwykle popularnego w Nadrenii aż do dzisiejszego dnia.  Takie zatem było życie dzisiejszego patrona: szedł przez nie tak, jak godzi się iść słudze. Sprz... [read more]
  • Publikowany tekst jest moim własnym przekładem drugiej części kazania VII Mikołaja z Kuzy Remittuntur ei peccata multa, obejmującej akapity od 19 do 22. Tłumaczenia cytatów biblijnych podaję za przekładem ks. Jakuba Wujka.   DIALOG O ŁASCE USPRAWIEDLIWIENIA Mario, dlaczego weszłaś i upadłaś ... [read more]
  • W piętnastym wieku Maria Magdalena była jedną z najpopularniejszych świętych. Powszechnie identyfikowano ją z ewangeliczną jawnogrzesznicą oraz z Marią z Betanii. Widziano w niej siostrę Marty i Łazarza, a zarazem nawróconą prostytutkę i kobietę, z której Chrystus wyrzucił siedem złych duchów. Maria... [read more]
  • Na liście studentów uniwersytetu w Heidelbergu, zapisanych pod rokiem 1416 odnajdujemy niejakiego Mikołaja z Trewiru. Jest to pierwsza potwierdzona wzmianka dotycząca edukacji Kuzańczyka. W Heidelbergu Mikołaj spędził rok, studiując sztuki wyzwolone. W 1417 roku był już w Padwie. Uniwersytet w... [read more]