Anna Palusińska

dr, adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL


Motto:  

Z tej ziemi, co żywym nie skąpi pogardy
Najlepsza jest glina do formy na dzwony,
W ich dźwięku z tej ziemi ucieram dziś farby
Do mojej ikony. Na suchej deszczułce
Jest miejsce na świat i na Stwórcę

Fragment piosenki Jacka Kaczmarskiego Rublow.

baner_palamas3.3

 

Biogram

Adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL. Rozprawę doktorską napisaną na seminarium Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej pod kierunkiem o. prof. dr hab. I. E. Zielińskiego OFM Conv. pt. Teoria ikony u św. Teodora Studyty i św. Nicefora i jej filozoficzne źródła obroniłam w 2005 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Moje zainteresowania badawcze obejmują problematykę filozofii późnoantycznej i bizantyńskiej oraz relacji fides et ratio w kulturze średniowiecznego Bizancjum.

Publikacje

Monografie i artykuły:

1) Filozofia ikony u Teodora Studyty i Nicefora, Lublin 2007.
2) Christian Neoplatonism: Denys, Eriugena and Gothic Cathedrals, w: Eriugena. Cusanus, ed. A. Kijewska, R. Majeran, H. Schwaetzer. Colloquia Mediaevalia Lublinensia, Lublin 2011, s. 49-58.
3) Filozofia bizantyńska, w: Przewodnik po filozofii wczesnośredniowiecznej, red. A. Kijewska, Kraków 2012, s. 79-96.
4) Obraz chrześcijański. Średniowieczne paradygmaty sztuki religijnej, w: Obrazy i poznanie, red. M. T. Kociuba, Lublin 2015, s. 191-205.
5) Wiedza grecka a mądrość chrześcijańska. Drogi poznania Boga, czyli spór o mistykę Grzegorza Palamasa z Barlaamem z Kalabrii, w: Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo. Dialog czy konfrontacja?, t. VI, red. Kamiński I., Kulwicka-Kamińska J., Perszon J., Toruń 2014, s. 81-94;
6) Ojców Kościoła krytyka orficko-platońskiej idei metempsychozy i reinkarnacji, w: Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo. Dialog czy konfrontacja?, t. V, red. I. Kamiński, J. Kulwicka-Kamińska, J. Perszon, Toruń 2014, s. 43-56.
7) Учение Григория Паламы как отвержение оригенизма, w: Verbum, red. O. Duszin, 2015, s. 163-169.
8) Matka Boska Kodeńska – Sapieżyńska ikona Podlasia, w: Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna, red. K. Stępnik, Lublin 2007, s. 221-226.
9) Metafizyczny wymiar piękna, „Przegląd kulturoznawczy” 3 (2015), s. 272-277.

Hasła encyklopedyczne:

Ikona, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 4, Lublin 2003, s. 749–752;
Ikonoklazm, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 4, Lublin 2003, s. 752–756;
Jan Filoponos, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 5, Lublin 2004, s. 196–198;
Jan z Damaszku, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 5, Lublin 2004, s. 211–215;
Maksym Wyznawca, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6, Lublin 2005, s. 739–742;
Mikołaj z Methone, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 7, Lublin 2006, s. 206–208;
Nicefor, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 7, Lublin 2006, s. 601–602;
Palamas, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 7, Lublin 2006, s. 953–954;
Psellos, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, Lublin 2007, s. 554–556;
Plethon, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, Lublin 2007, s. 288–290;

Zainteresowania pozanaukowe

Maluję ikony średniowieczną techniką temperową.

Promuję ikony jako alternatywę dla współczesnej religijnej sztuki Kościoła łacińskiego, ponieważ uważam, że ikonografia jest sztuką głęboko racjonalną, objawiającą racjonalny porządek świata, przedstawiającą prawdę o Chrystusie Zbawicielu, który jest w dwu naturach – boskiej i ludzkiej, oraz będącą epifanią ostatecznego zwycięstwa dobra nad złem.

Dokumentuję wspomnienia ostatnich żyjących potomków emigrantów rosyjskich z 1920 r., przede wszystkim rodzin białogwardzistów, którzy w swojej tułaczej wędrówce zatrzymali się w Lublinie i tutaj osiedli.

Podziwiam historię sztuki Waldemara Łysiaka wyłożoną w Sztuce Białego Człowieka, w której autor wyjaśnia czytelnikowi (i widzowi) emocje ukryte w obrazach pod barwami i kształtami.

 Książki