Andrzej Stefańczyk

dr, asystent w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL


Motto:  

φιλοκαλοῦμεν τε γὰρ μετ᾽ εὐτελείας, καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας.

Kochamy bowiem piękno w prostocie i filozofujemy bez miękkości.

Tukidydes, Wojna peloponeska 2, 40.

Biogram

Asystent w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Studiowałem filologię klasyczną i filozofię teoretyczną w KUL. Pracę magisterską pod tytułem Teoretyczne założenia „Retoryki” Arystotelesa  napisałem pod kierunkiem prof. H. Podbielskiego. Promotorem mojej rozprawy doktorskiej Między koniecznością a wolnością. Relacja wolnej woli do przedwiedzy, predestynacji i łaski Bożej w doktrynie św. Anzelma z Canterbury była pani prof. A. Kijewska, a recenzentami prof. M. Olszewski i dr hab. P. Gut.

Wybrane publikacje

  1. Teoretyczne założenia „Retoryki” Arystotelesa, w: Retoryka antyczna i jej dziedzictwo, Warszawa 1996, s. 35–50.
  2. Pisteis w argumentacji retorycznej u Arystotelesa, „Roczniki Humanistyczne” 48, Lublin 2000, s. 21–33.
  3. Św. Augustyn, List 137 (do Woluzjana), „Vox Patrum” 55, Lublin 2010, s. 883–903.
  4. W. Leibniz, Prawdy konieczne i przygodne, „Roczniki Filozoficzne” 56/2, Lublin 2010, s. 395–405.
  5. Św. Anzelm z Canterbury, O prawdzie. O wolności woli. O upadku diabła, seria: Ad Fontes, Kęty 2011.
  6. Tomasz z Akwinu, Komenatrz do „Hermeneutyki” Arystotelesa, Lublin 2013.
  7. W. Leibniz do B. de Voldera, „Roczniki Filozoficzne” 62/3, Lublin 2014.
  8. Między koniecznością a wolnością. Relacja wolnej woli do przedwiedzy, predestynacji i łaski Bożej w doktrynie Anzelma z Canterbury, Lublin 2015.

Zainteresowania pozanaukowe

Jazda konna.

 

Książki