Barbara Grondkowska

doktor nauk humanistycznych, asystent naukowy w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL


Biogram

W 2009 roku ukończyłam Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne KUL, uzyskując tytuły magistra filologii polskiej i magistra filozofii. W 2017 roku zostałam doktorem filozofii na podstawie pracy „Kuzańczykowy świat alegorii. System filozoficzny Mikołaja z Kuzy na podstawie Kazań”. Zajmuję się problematyką filozoficzną w tekstach literackich, homiletycznych, mistycznych, hagiograficznych.

Kariera naukowa

EdukacjaSympozja naukoweProjekty naukoweWyjazdy zagraniczne

1999-2003: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie

2003-2009: Studia magisterskie w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL

2008: Magisterium z filologii polskiej

2009: Magisterium z filozofii

2010-2016: Studia doktoranckie stacjonarne na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2017: Doktorat z filozofii

2009.05.06: Retoryczność średniowiecznych żywotów świętych na podstawie „De vita et miraculis fratris Johannis Ruusbroec” Henryka Pomeriusza – referat wygłoszony podczas warsztatów mediewistycznych Talking about medieval literacy: old problems, new approaches na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

2012.09.27–29: Patristics and Exegesis: The Presence of the Church Fathers in the Sixteenth-Century Sermons – referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji Inter-cultural Transmission of Intellectual Traditions in the Middle Ages and the Early Modern Period: A Comparative Perspective w Instytucie Historii PAN

2014.10.02–03: Grades of Love in Cusanus’ Sermon VII: Remittuntur ei peccata multa – referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji Homo mysticus: Nicholas of Cusa and Rhineland Mysticism współorganizowanej przez Katedrę Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL

2012-2013: projekt NPRH „Inter-cultural Transmission of Intellectual Traditions in the Middle Ages and the Early Modern Period: A Comparative Perspective” (uczestnik)

2014-2016: projekt NCN (Preludium 6) „Kuzańczykowy świat alegorii. Analiza systemu filozoficznego Mikołaja z Kuzy na podstawie „Kazań”” (kierownik)

2008.02-06: stypendium Socrates-Erasmus na Katholieke Universiteit Leuven (Belgia)

2012.10: kwerenda biblioteczna na Eberhard Karls Universität Tübingen (Niemcy)

2014.11: kwerenda biblioteczna na Johann Gutenberg-Universität Mainz (Niemcy)

2015.03.27: udział w Internationales Doktorandenkolloquium w Kueser-Akademie für Europäische Geistesgeschichte (Bernkastel-Kues, Niemcy)

2016.07-08: kwerenda biblioteczna na Universidad de Navarra (Pamplona, Hiszpania)

2017.08: kwerenda biblioteczna na Universidad de Navarra (Pamplona, Hiszpania)

Publikacje

  1. Fides quaerens intellectum. Relacje między nauką a teologią, w: Szkice humanistyczne III, red. Anna Brożek, Łukasz Jasina, Warszawa: KFnrD, 2005, s. 18–38.
  2. Ślady „Pieśni pokutnych” Olbrychta Karmanowskiego w „Decymie pieśni pokutnych” Wacława Potockiego, „Barok” 2007 (R. 14), nr 2 (28), s. 35–43.
  3. Augustyn – autor i czytelnik. O monografii Agnieszki Kijewskiej, „Znak” 2008 (R. 60), nr 7-8 (638-639), s. 139–142.
  4. Retoryczność średniowiecznych żywotów świętych na podstawie 'De vita et miraculis fratris Johannis Ruusbroec’ Henryka Pomeriusza, w: Kultura pisma w średniowieczu: znane problemy, nowe metody [Colloquia mediaevalia Lublinensia, t. 2], red. Anna Adamska, Paweł Kras, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013, s. 257–265.
  5. The Authority of the Church Fathers in Sixteenth-Century Polish Sermons: Jakub Wujek, Grzegorz of Żarnowiec and their Postils, w: Cultures in Motion. Studies in Medieval and Early Modern Periods [Byzantina et Slavica Cracoviensia, t. 8], red. Adam Izdebski, Damian Jasiński, Kraków: Jagiellonian University Press, 2014, s. 157–183.
  6. The Stages of Love in Cusanus’ Sermon VII Remittuntur ei peccata multa, „Roczniki Filozoficzne” 2015 (R. 63), nr 2, s. 145–156.
  7. Koncepcja Boga jako miejsca w kazaniu CCXVI Ubi est, qui natus est, rex Iudaeorum? Mikołaja z Kuzy, „Roczniki Filozoficzne” 2016 (R. 64), nr 3, s. 59–78.
  8. Quid est rex sine gloria? Cusanus’ concept of glory and praise, „Viator” 2017 (R. 48), nr 2, s. 259–278.
  9. Znaki i symbole. Filozofia w kazaniach Mikołaja z Kuzy, Lublin: Wydawnictwo TN KUL, 2018.
  10. Between Idle Chatter and the Pursuit of Wisdom: The Idea of Philosophy in the Thought of Nicholas of Cusa, „Anuario Filosofico” 2021 (R. 54), nr 3, s. 35–60.

Zainteresowania pozanaukowe

Gram na fortepianie i organach. Akompaniuję chórowi, solistom, sporadycznie występuję też z recitalami instrumentalnymi.