Barbara Grondkowska

doktor nauk humanistycznych, asystent naukowy w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL


Biogram

W 2009 roku ukończyłam Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne KUL, uzyskując tytuły magistra filologii polskiej i magistra filozofii. W 2017 roku zostałam doktorem filozofii na podstawie pracy „Kuzańczykowy świat alegorii. System filozoficzny Mikołaja z Kuzy na podstawie Kazań”. Zajmuję się problematyką filozoficzną w tekstach literackich, homiletycznych, mistycznych, hagiograficznych.

Kariera naukowa

EdukacjaSympozja naukoweProjekty naukoweWyjazdy zagraniczne

1999-2003: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie

2003-2009: Studia magisterskie w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL

2008: Magisterium z filologii polskiej

2009: Magisterium z filozofii

2010-2016: Studia doktoranckie stacjonarne na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2017: Doktorat z filozofii

2009.05.06: Retoryczność średniowiecznych żywotów świętych na podstawie „De vita et miraculis fratris Johannis Ruusbroec” Henryka Pomeriusza – referat wygłoszony podczas warsztatów mediewistycznych Talking about medieval literacy: old problems, new approaches na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

2012.09.27–29: Patristics and Exegesis: The Presence of the Church Fathers in the Sixteenth-Century Sermons – referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji Inter-cultural Transmission of Intellectual Traditions in the Middle Ages and the Early Modern Period: A Comparative Perspective w Instytucie Historii PAN

2014.10.02–03: Grades of Love in Cusanus’ Sermon VII: Remittuntur ei peccata multa – referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji Homo mysticus: Nicholas of Cusa and Rhineland Mysticism współorganizowanej przez Katedrę Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL

2012-2013: projekt NPRH „Inter-cultural Transmission of Intellectual Traditions in the Middle Ages and the Early Modern Period: A Comparative Perspective” (uczestnik)

2014-2016: projekt NCN (Preludium 6) „Kuzańczykowy świat alegorii. Analiza systemu filozoficznego Mikołaja z Kuzy na podstawie „Kazań”” (kierownik)

2008.02-06: stypendium Socrates-Erasmus na Katholieke Universiteit Leuven (Belgia)

2012.10: kwerenda biblioteczna na Eberhard Karls Universität Tübingen (Niemcy)

2014.11: kwerenda biblioteczna na Johann Gutenberg-Universität Mainz (Niemcy)

2015.03.27: udział w Internationales Doktorandenkolloquium w Kueser-Akademie für Europäische Geistesgeschichte (Bernkastel-Kues, Niemcy)

2016.07-08: kwerenda biblioteczna na Universidad de Navarra (Pamplona, Hiszpania)

2017.08: kwerenda biblioteczna na Universidad de Navarra (Pamplona, Hiszpania)

Publikacje

  1. Fides quaerens intellectum. Relacje między nauką a teologią, w: Szkice humanistyczne III, red. Anna Brożek, Łukasz Jasina, Warszawa: KFnrD, 2005, s. 18–38.
  2. Ślady „Pieśni pokutnych” Olbrychta Karmanowskiego w „Decymie pieśni pokutnych” Wacława Potockiego, „Barok” 2007 (R. 14), nr 2 (28), s. 35–43.
  3. Augustyn – autor i czytelnik. O monografii Agnieszki Kijewskiej, „Znak” 2008 (R. 60), nr 7-8 (638-639), s. 139–142.
  4. Retoryczność średniowiecznych żywotów świętych na podstawie 'De vita et miraculis fratris Johannis Ruusbroec' Henryka Pomeriusza, w: Kultura pisma w średniowieczu: znane problemy, nowe metody [Colloquia mediaevalia Lublinensia, t. 2], red. Anna Adamska, Paweł Kras, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013, s. 257–265.
  5. The Authority of the Church Fathers in Sixteenth-Century Polish Sermons: Jakub Wujek, Grzegorz of Żarnowiec and their Postils, w: Cultures in Motion. Studies in Medieval and Early Modern Periods [Byzantina et Slavica Cracoviensia, t. 8], red. Adam Izdebski, Damian Jasiński, Kraków: Jagiellonian University Press, 2014, s. 157–183.
  6. The Stages of Love in Cusanus’ Sermon VII Remittuntur ei peccata multa, „Roczniki Filozoficzne” 2015 (R. 63), nr 2, s. 145-156.
  7. Koncepcja Boga jako miejsca w kazaniu CCXVI Ubi est, qui natus est, rex Iudaeorum? Mikołaja z Kuzy, „Roczniki Filozoficzne” 2016 (R. 64), nr 3, s. 59-78.
  8. Quid est rex sine gloria? Cusanus' concept of glory and praise, „Viator” 2017 (R. 48), nr 2, s. 259-278.
  9. Znaki i symbole. Filozofia w kazaniach Mikołaja z Kuzy, Lublin: Wydawnictwo TN KUL, 2018.
  10. Between Idle Chatter and the Pursuit of Wisdom: The Idea of Philosophy in the Thought of Nicholas of Cusa, „Anuario Filosofico” 2021 [przyjęte do druku].

Zainteresowania pozanaukowe

Gram na fortepianie i organach. Akompaniuję chórowi, solistom, sporadycznie występuję też z recitalami instrumentalnymi.